Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Ing. Alžbeta Lapčáková, Garbiarska 15051/18 Prešov, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri č. ObU-PO-OZP-2012/02142-2 č.živ.register 707-17349,  tel. +421905922683, e-mail: alart@alart.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho

b) Zákazník sa môže obrátiť spoločnosť i uvedenú v bode1 odst.1.1. osobne, e-mailom, poštou svojím dopytom na predloženie ponuky. Dopyt musí obsahovať:
a) kontaktné údaje zákazníka (meno a priezvisko, prip. alebo názov spoločnosti, identifikačné číslo osoby, miesto podnikania, sídlo alebo bydlisko);
b) grafické podklady
c) termín zhotovenia
d) objem zákazky
e) u objednania tovaru: veľkosť, počet, farebnosť
f) spôsob dopravy tovaru
g) spôsob, akým zákazník potvrdí akceptáciu ponuky (e-mailom, poštou...).

Grafické podklady môžu byť dodané v elektronickej podobe, príp. vytlačené na papieri 

Ak údaje obsiahnuté v dopyte zákazníka poskytujú dostatok informácií pre spracovanie ponuky, zašle sa zákazníkovi ponuka. Ponuka môže byť zákazníkovi zaslaná e-mailom, poštou. Ponuka je viazaná po dobu sedem dní odo dňa jej odoslania zákazníkovi, ak nie je v ponuke stanovené inak.
Ak súhlasí zákazník s ponukou, potvrdí jej prijatie e-mailom alebo poštou. Doručením akceptácie spoločnosti uvedenej v bode1 odst.1.1. je uzatvorená zmluva.


2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správne množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, ak už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar,  prípadne iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru. 

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: a) prevodným príkazom zo svojho účtu,b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho, c) pri osobnom odbere je možná platba v hotovosti
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

Lehota pre dodanie textilu s výšivkou (ďalej len „dodacia lehota") je obsiahnutá v ponuke  spoločnosti uvedenej v bode1 odst.1.1.
Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak v tejto lehote:


a) je tovar pripravený pre prevzatie zákazníkom v spoločnosti uvedenej v bode1 odst.1.1. , po dohode so zákazníkom

b) je tovar odovzdaný preprave, doprava je zabezpečovaná prepravnou službou SPS

Spoločnosť uvedenej v bode1 odst.1.1. prestáva byť viazaná povinnosťou dodržať dodaciu lehotu (splniť zákazku v dodacej lehote) v týchto prípadoch:


a) zákazník neuhradí v stanovenej lehote zálohovú faktúru
b) zákazník sa nevyjadrí ku korektúre v stanovenej lehote

c) zákazník nedodal tovar ku zhotoveniu diela v stanovenej lehote (napr. nedodal tovar k dekorácii)
d) zákazník nedodal podklady potrebné pre realizáciu zákazky v stanovenej lehote
e) zákazník neposkytol spoločnosti uvedenej v bode1 odst.1.1. inú súčinnosť nevyhnutnú pre splnenie jej povinností;
f) zákazník je v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažitého záväzku voči spoločnosti uvedenej v bode1 odst.1.1.
g) na trhu nie je dostupný tovar nevyhnutný pre splnenie zákazky
h) v iných prípadoch stanovených týmito podmienkami.

 

Spoločnosť uvedená v bode1 odst.1.1. je povinná bez zbytočného odkladu informovať zákazníka o tom, že nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo, že na trhu nie je dostupný tovar nevyhnutný pre splnenie zákazky.
Nová dodacia lehota začne bežať po odpadnutí prekážky.

6. SPLATNOSŤ


Splatnosť daňových dokladov vystavených spoločnosťou uvedenej v bode1 odst.1.1. je sedem (7) dní odo dňa vystavenia. Splatnosť zálohových faktúr je tri (3) dni odo dňa vystavenia
Cenu je možné zaplatiť:
a) v hotovosti,
b) bankovým prevodom,
c) na dobierku, ak je predmetom zákazky prevedenie výšivky na textil zákazníka.

V prípade omeškania zákazníka so zaplatením ceny alebo nákladov dlhšie ako desať dní odo dňa splatnosti daňového dokladu alebo zálohovej faktúry, je spoločnosť  uvedená v bode1 odst.1.1. oprávnená od zmluvy odstúpiť.

Korektúra je zaslaná klientovi e-mailom do 24 hodín po zaevidovaní akceptovanej ponuky do informačného systému a poskytnutí všetkých údajov pre prípravu korektúry zákazníkom.
Zákazník je povinný sa ku korektúre vyjadriť do 24 hodín od jej doručenia. Bez odsúhlasenia korektúry zákazníkom nie je možné pristúpiť k vykonávaniu výšivky na textil. Ak sa nevyjadrí zákazník ku korektúre do stanovenej lehoty, zaniká právo, aby zákazka bola vykonaná v dodacej lehote.
Ak má zákazník k prvej korektúre výhrady a druhá korektúra zaslaná zákazníkovi je už zákazníkom odsúhlasená, predlžuje sa dodacia lehota. Ak má zákazník výhrady k prvej korektúre aj ku druhej korektúre, zaniká právo zákazníka, aby zákazka bola vykonaná v dodacej lehote, bude určená nová dodacia lehota.


7. DORUČENIE TOVARU

7.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriérskou službou,

b) osobný odber.


7.2 Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
7.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
7.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru. 
7.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Poškodenie zásielky je potrebné nahlásiť predávajúcemu alebo prepravnej spoločnosti SPS  do 24 hod. od doručenia zásielky. Po tomto termíne nie je možné reklamáciu dopravy uznať 
7.6 Po prevzatí tovaru je zákazník povinný dodržiavať pokyny výrobcu pre nakladanie s textilom (pranie, žehlenie apod.)

Rozmerová tolerancia a množstevné rozdiely


Z technologických dôvodov sa v prípade zmluvy o dielo (výšivky) pripúšťa, aby u časti textilu odovzdaného zákazníkom k vykonaniu diela došlo ku znehodnoteniu pri vykonávaní diela. O množstvo znehodnoteného textilu sa znižuje rozsah diela. Zákazník môže predísť zníženiu rozsahu diela tým, že poskytne spoločnosti  množstvo textilu, ktoré je väčšie ako rozsah diela. O dodaní väčšieho množstva textilu sa zákazník musí so spoločnosťou dohodnúť.
Ak nepresiahne množstvo znehodnoteného textilu 1 % z celkového počtu textilu odovzdaného zákazníkom k vykonaniu diela, zákazníkovi nevzniká právo na úhradu ceny znehodnoteného textilu.
Ak presiahne množstvo znehodnoteného textilu 1 % z celkového počtu textilu odovzdaného zákazníkom k vykonaniu diela, spoločnosť uhradí zákazníkovi nadobúdaciu cenu tej časti znehodnoteného textilu, ktorá presahuje 1 %  z celkového počtu textilu odovzdaného zákazníkom k vykonaniu diela.


8. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

8.1 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
8.2 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený

b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie,...)

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.


8.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 8.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie...)


8.4 Po splnení podmienok podľa bodov 8.1 až 8.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu a poistenie.
8.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.1 až .3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8.6. Ak je predmetom zmluva o dielo, vytvorenie personalizovaného diela, v tom prípade nie je možné vrátiť tovar.

9. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

9.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
9.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
9.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
9.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
9.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
9.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
9.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho
Zárukou sa rozumie zodpovednosť spoločnosti uvedenej v bode1 odst.1.1. za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru (v záručnej dobe). Záruka sa vzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním. Na poškodenie spôsobené nadmerným alebo nevhodným používaním (napr. mechanické opotrebenie spôsobené nevhodným zachádzaním), zanedbaním starostlivosti o tovar spoločnosť uvedená v bode1 odst.1.1. nezodpovedá. Zákazník berie na vedomie, že tovar je nutné prať (viď visačka na textile) a bez použitia agresívnych prísad , pracieho prášku.
Spoločnosť uvedená v bode1 odst.1.1. nezodpovedá za vady, ktoré sú dôsledkom vlastností materiálu poskytnutého zákazníkom.
Spoločnosť uvedená v bode1 odst.1.1. nie je povinná kontrolovať vhodnosť textilu poskytnutého zákazníkom pre vykonanie výšivky na textil zákazníka a v prípade zistenia nevhodného textilu zákazníka na túto skutočnosť upozorniť. Ak spoločnosť uvedená v bode 1 odst.1.1. upozorní zákazníka na nevhodnosť textilu, pričom táto nevhodnosť je prekážkou pre riadne vykonanie diela, je spoločnosť oprávnená vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby dodania vhodného textilu zákazníkom alebo obdržania písomného oznámenia zákazníka, že trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaného textilu. O dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje dodacia lehota.
Zákazník je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti prezrieť prevzatý tovar v deň prevzatia tovaru.
Ak je tovar dodaný s vadami, vzniká zákazníkovi nárok na odstránenie vady. Odstránenie vady sa vykoná dodaním náhradného tovaru alebo vykonaním opravy. Ak nie je možné vykonať odstránenie vady, pretože nie je k dispozícii textil nutný k vykonaniu diela alebo nie je možné vykonať opravu, má zákazník právo na zľavu z ceny.
Zákazník nemôže u spoločnosti uvedenej v bode1 odst.1.1. požadovať odstránenie vady tovaru, t.j. uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady, ak nepredloží vadný tovar a to všetky kusy, u ktorých je vada reklamovaná.


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Vyšíva.sk  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
10.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
10.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod Vyšívanie na textil, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
10.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta, prepravná spoločnosť SPS). Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail alart@alart.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

11. Záverečné informácie

11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Prešove, dňa 6.1.2022

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie